Оцінка впливу на довкілля

0

Визначення якості вод, нормування забруднень ґрунтуються на моніторингу. Під моніторингом навколишнього середовища розуміють комплекс заходів щодо визначення ступеня забрудненості екосистем або елементів біосфери, спостереження за порушеннями екологічного рівноваги. Іноді під моніторингом розуміють інформаційну систему спостереження і аналізу стану природного середовища, перш за все спостереження рівнів забруднення та ефектів, що викликаються ними в біосфері або її частинах. Моніторинг являє собою багатоцільову систему, що інформує про стан біосфери, про ступінь антропогенного впливу на навколишнє середовище, про джерела антропогенного впливу.

Моніторинг як система спостереження і контролю включає в себе спостереження, ццінку впливу на довкілля і прогноз можливих змін стану біосфери або її елементів. При цьому потрібно проводити вимірювання таких параметрів, на основі яких можна отримати цценка впливу на навколишнє середовище. Для побудови прогнозу стану необхідне знання закономірностей зміни стану навколишнього середовища під дією тих чи інших факторів. Моніторинг це система повторюваних спостережень одного або більше елементів навколишнього середовища в просторі і в часі з певними цілями і відповідно до заздалегідь підготовленою програмою.

Моніторинг забезпечує інформацією про сучасний стан навколишнього середовища, тенденціях зміни. Він повинен включати спостереження за факторами, що впливають на навколишнє середовище і її станом для прогнозу змін і управління екосистемами. За масштабом, охопленням території моніторинг поділяється на: глобальний, регіональний (національний) і локальний (або імпактних). До формування органів охорони навколишнього середовища в нашій країні моніторинг виконував Державний комітет з гідрометеорології.

Останній продовжує і зараз виконувати ці функції, але за участю Мінприроди та наукових організацій. Моніторинг — система спостережень, що дозволяють виділити зміни біосфери під впливом людської діяльності. Ця система спостережень включає вимірювання, оцінку стану, прогноз антропогенних змін. Моніторинг, за визначенням Агентства з охорони навколишнього середовища США, — система отримання інформації про якість води в часі і просторі по відношенню до цілей управління в області якості води. При цьому цікавить не будь-яка інформація, а та, яка потрібна для управління. Моніторинг за визначенням ЮНЕСКО — періодичне і (або) постійне вимірювання, оцінка та визначення параметрів охорони середовища (ОС) і (або) рівнів забруднення з метою запобігання негативного впливу на ОС. Моніторинг включає також прогнозування можливих змін.